Verlof

Veel verlof is wettelijk geregeld, zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Andere soorten verlof kunnen geregeld zijn in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan verlof voor een doktersbezoek of een verhuizing.  Wil je weten waar je recht op hebt? Laat het weten!

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Het geeft je het recht op verlof rondom je bevalling. Je geeft bij de werkgever aan dat je zwanger bent en vanaf wanneer je wil dat het verlof ingaat. De werkgever vraagt meestal een zwangerschapsverklaring.

Wanneer begint mijn zwangerschapsverlof?

Vanaf wanneer je recht hebt op zwangerschapsverlof hangt af van het aantal kinderen dat je verwacht. Bij één kind kan dit vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevalling en bij meerdere kinderen vanaf 10 weken voor deze datum. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de geboorte en duurt 10 weken. In totaal heb je recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Stel dat je 2 weken later met verlof gaat, dan mag je deze na de geboorte bij het bevallingsverlof optellen.

Wat gebeurt er als mijn kind ziek is?

Wanneer  je kind opgenomen dient te worden in het ziekenhuis kan het bevallingsverlof verlengd worden. Dit is pas het geval vanaf de 8e dag na opname. Het verlof wordt dan verlengd met het aantal opnamedagen met een maximum van tien weken. 

Arbeidsrecht, verlof, Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof, pleegverlof, ouderschapsverlof, juridisch advies

Gedeeltelijk opnemen zwangerschapsverlof

Het bevallingsverlof mag in delen worden opgenomen. Dit geldt voor de laatste 4 weken. Deze mogen gespreid over 30 weken worden opgenomen, maar dit moet wel van tevoren bij de werkgever worden aangevraagd.

Hoogte uitkering

Het zwangerschapsverlof is gelijk aan je dagloon. Meestal wordt het via de werkgever uitgekeerd. Je loon wordt gewoon doorbetaald. Dat kan anders zijn als je bijvoorbeeld niet meer voor de werkgever werkt. Dan krijg je je zwangerschapsuitkering rechtstreeks uitbetaald.

Adoptieverlof of pleegverlof

Ook als je een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt kun je verlof opnemen. Je hebt recht op 4 weken verlof. Dit kun je in één keer opnemen of  verspreid over een periode van 26 weken. De periode waarover het verlof kan worden opgenomen start 4 weken voor de opname van het kind. Het verlof wordt uiterlijk 3 weken van tevoren aangevraagd bij de werkgever. Bij adoptie- of pleegverlof heb je geen recht op loondoorbetaling. Wel kun je een uitkering aanvragen bij het UWV. 

Ouderschapsverlof

Als je als werknemer kinderen hebt, heb je recht op ouderschapsverlof tot je kind acht jaar is. Dit is onbetaald verlof waarmee je tijd kan krijgen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Dit geldt ook voor geadopteerde kinderen. Het verlof is per kind, dus als je meerdere kinderen hebt kun je meer verlofuren krijgen.

Hoe kan ik het ouderschapsverlof berekenen?

Uitgegaan wordt van 26 maal het arbeidsuren per week. Als je 36 uur per week werkt mag je dus 26x36=936 uur aan verlof opnemen. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je dit opneemt. Je kunt het verlof twee maanden van tevoren aanvragen bij de werkgever. Indien je verandert van werkgever, kun je het resterende verlof meenemen. 

Mag mijn werkgever het ouderschapsverlof weigeren?

In principe mag de werkgever je het verlof niet weigeren. Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan er een uitzondering worden gemaakt, maar ook dan hoort het in overleg te gaan. Gekeken wordt dan hoe er wel invulling kan worden gegeven aan je verlofaanvraag. Je hebt in ieder geval recht op drie aaneengesloten dagen ouderschapsverlof. Dit mag niet door de werkgever worden geweigerd.

Calamiteitenverlof

In sommige situaties heb je gewoon even vrij nodig. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat ziek uit school komt of een overlijden. In zulke gevallen heb je recht op verlof met behoud van loon. Ook het kraamverlof valt eronder. Als jouw partner bevalt heb je recht op twee vrije dagen. Het moet in ieder geval gaan om een onvoorziene omstandigheid, waarvoor  je je werkzaamheden moet onderbreken, bijzondere persoonlijke omstandigheden of het vervullen van een wettelijke verplichting.

arbeidsrecht, ziekte, ziek kind, calamiteitenverlof, zorgverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, juridisch advies

Je geeft dit aan bij de werkgever. Hij mag van jou verlangen dat je kunt uitleggen waarom je niet kon werken. Met jouw instemming kan de verloren tijd worden gecompenseerd door vakantiedagen, zolang je nog steeds aanspraak maakt op jouw minimum vakantie-uren.

Zorgverlof

Als een naaste ziek is heb je recht op zorgverlof. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Als jouw kind een keer ziek  is en je maar een paar vrije dagen nodig hebt, gaat het om kortdurend zorgverlof. Bij langdurend zorgverlof gaat het over een langere ziekteperiode, zoals een levensbedreigende ziekte. Je kunt dit aanvragen bij de werkgever, die het niet zonder meer kan weigeren. 

Feestdagen

Met de meeste feestdagen is het voor veel mensen de vraag of ze vrij hebben. In lang niet alle beroepen is dit standaard. Denk aan de horeca of de zorg. Wanneer heb je nu recht op vrij tijdens feestdagen en wanneer niet? Dit is niet in de wet geregeld, dus we komen al gauw uit bij de cao of de arbeidsovereenkomst. Hierin is ook geregeld of je extra betaald krijgt als je deze dagen toch moet werken of wat je betaald krijgt als je normaal zou werken op deze (werk)dag. Heb je nog vragen of wil je weten wat voor jou geldt? Ik kijk het graag voor je na aan de hand van je cao en/of arbeidsovereenkomst.

Arbeidsrecht, verlof, feestdagen, juridisch advies, cao, contract