Verlof

 

Veel verlof is wettelijk geregeld, zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Andere soorten verlof kunnen geregeld zijn in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan verlof voor een doktersbezoek of een verhuizing.  Wilt u weten waar u recht op heeft? Laat het weten!

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 

Zwangerschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Vanaf wanneer de werkneemster recht heeft op zwangerschapsverlof hangt af van het aantal kinderen dat ze verwacht. Bij één kind kan dit vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevalling en bij meerdere kinderen vanaf tien weken voor deze datum. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de geboorte en duurt tien weken. In totaal heeft u recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Stel dat u twee weken later met verlof gaat, dan mag u deze na de geboorte bij het bevallingsverlof optellen.

 

Wanneer uw kind opgenomen dient te worden in het ziekenhuis kan het bevallingsverlof verlengd worden. Dit is pas het geval  vanaf de achtste dag na opname. Het verlof wordt dan verlengd met het aantal opnamedagen met een maximum van tien weken. Het bevallingsverlof mag in delen worden opgenomen. Dit geldt voor de laatste vier weken. Deze mogen gespreid over 30 weken worden opgenomen, maar dit moet wel van tevoren bij de werkgever worden aangevraagd.

Arbeidsrecht, verlof, Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof, pleegverlof, ouderschapsverlof, juridisch advies

Adoptieverlof of pleegverlof

 

Ook als u een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt kunt u verlof opnemen. U heeft recht op vier weken verlof. Dit kunt u in één keer opnemen of u verspreid dit over een periode van 26 weken. In totaal kunt u 4 weken verlof opnemen. Het verlof wordt uiterlijk drie weken van tevoren aangevraagd bij de werkgever. Dit is van belang zodat de werkgever de uitkering kan aanvragen bij het UWV. Wanneer u niet in loondienst bent mag u zelf de uitkering aanvragen.

 

Ouderschapsverlof

 

Als u kinderen heeft, heeft u recht op ouderschapsverlof tot uw kind acht jaar is. Dit is onbetaald verlof waarmee u tijd kan krijgen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Dit geldt ook voor geadopteerde kinderen. Het verlof is per kind, dus als u meerdere kinderen heeft kut u meer verlofuren krijgen. Indien u verandert van werkgever, kunt u het resterende verlof meenemen. U kunt het verlof twee maanden van tevoren aanvragen bij de werkgever.

 

Calamiteitenverlof

 

In sommige situaties heeft u gewoon even vrij nodig. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat ziek uit school komt of een overlijden. In zulke gevallen heeft u recht op verlof met behoud van loon. Ook het kraamverlof valt eronder. Als uw partner bevalt heeft u recht op twee vrije dagen. Het moet in ieder geval gaan om een onvoorziene omstandigheid, waarvoor u uw werkzaamheden moet onderbreken, bijzondere persoonlijke omstandigheden of het vervullen van een wettelijke verplichting.

arbeidsrecht, ziekte, ziek kind, calamiteitenverlof, zorgverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, juridisch advies

U geeft dit aan bij de werkgever. Hij mag van u verlangen dat u kunt uitleggen waarom u niet kon werken. Met uw instemming kan de verloren tijd worden gecompenseerd door vakantiedagen, zolang u nog steeds aanspraak maakt op uw minimum vakantie-uren.

 

Zorgverlof

 

Als een naaste ziek is heeft u recht op zorgverlof. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Als uw kind een keer ziek  is en u maar een paar vrije dagen nodig heeft, gaat het om kortdurend zorgverlof. Bij langdurend zorgverlof gaat het over een langere ziekteperiode, zoals een levensbedreigende ziekte. U kunt dit aanvragen bij de werkgever, die het niet zonder meer kan weigeren. 

 

Feestdagen

 

Arbeidsrecht, verlof, feestdagen, juridisch advies, cao, contract

Met de meeste feestdagen is het voor veel mensen de vraag of ze vrij hebben. In lang niet alle beroepen is dit standaard. Denk aan de horeca of de zorg. Wanneer heeft u nu recht op vrij tijdens feestdagen en wanneer niet? Dit is niet in de wet geregeld, dus we komen al gauw uit bij de cao of de arbeidsovereenkomst. Hierin is ook geregeld of u extra betaald krijgt als u deze dagen toch moet werken of wat u betaald krijgt als u normaal zou werken op deze (werk)dag. Heeft u nog vragen of wilt u weten wat voor u geldt? Ik kijk het graag voor u na aan de hand van uw cao en/of arbeidsovereenkomst.