Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

 

 1. Opdrachtgever: De partij die een overeenkomst aangaat, een opdracht verstrekt dan wel gebruik maakt van de diensten van Nancy ter Elst Juridisch advies.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Nancy ter Elst Juridisch advies en de opdrachtgever.
 3. Diensten: alle diensten die Nancy ter Elst Juridisch advies uitvoert in het kader van de overeenkomst of opdracht.
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die direct verband houden met de overeenkomst.
 5. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan Nancy ter Elst Juridisch advies ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Nancy ter Elst Juridisch advies vervaardigde zaken, waaronder documenten, (gerechtelijke) stukken of gegevensdragers.
 6. Website: de website van Nancy ter Elst Juridisch advies, toegankelijk via: https://www.nancyterelstjuridischadvies.nl

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Nancy ter Elst Juridisch advies zich verbindt om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het door de opdrachtgever aanvaarden van de offerte, overeenkomst of het bevestigen van een opdracht geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes

 

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven door Nancy ter Elst Juridisch advies.
 2. Nancy ter Elst Juridisch advies kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen Nancy ter Elst Juridisch advies en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekend en deze door Nancy ter Elst Juridisch advies is aanvaard. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt daar ook onder.
 2. Ook is er sprake van een overeenkomst indien Nancy ter Elst Juridisch advies op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. Nancy ter Elst Juridisch advies is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.

 

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nancy ter Elst Juridisch advies een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Nancy ter Elst Juridisch advies heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nancy ter Elst Juridisch advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Nancy ter Elst Juridisch advies de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien deze wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Nancy ter Elst Juridisch advies kunnen worden toegerekend, dan worden er geen meerkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Uitvoering en levering van opdrachten

 

 1. Alle diensten worden door Nancy ter Elst Juridisch advies uitgevoerd naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Dit geldt ook voor de opdracht en de bijbehorende werkzaamheden.
 2. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat is er sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Nancy ter Elst Juridisch advies.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Nancy ter Elst Juridisch advies het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 4. Nancy ter Elst Juridisch advies heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Nancy ter Elst Juridisch advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase goedgekeurd heeft.

 

Artikel 7: Ter beschikking stellen van informatie door opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, informatie en bescheiden, welke Nancy ter Elst Juridisch advies nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Nancy ter Elst Juridisch advies bepaalt wat hieronder wordt verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien de bedoelde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan heeft Nancy ter Elst Juridisch advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn de door Nancy ter Elst Juridisch advies gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede overige schade, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen, contracten of rapporten van Nancy ter Elst Juridisch advies aan derden te verstrekken.
 2. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Nancy ter Elst Juridisch advies zich de rechten en bevoegdheden die aan haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

Artikel 9: Tarief/honorarium

 

 1. De door Nancy ter Elst Juridisch advies uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor de berekening van de bestede tijd, wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste gehanteerd.
 2. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bijkomende kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, uittreksels van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Basisadministratie, aangetekende verzending of griffiekosten worden apart gefactureerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Naast het honorarium worden door Nancy ter Elst Juridisch advies gemaakte kosten en declaraties van ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Het honorarium en bijkomende kosten worden per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Nancy ter Elst Juridisch advies heeft het recht een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 10: Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Nancy ter Elst Juridisch advies aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Nancy ter Elst Juridisch advies.
 2. Nancy ter Elst Juridisch advies stuurt haar facturen per e-mail.
 3. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Nancy ter Elst Juridisch advies betaling in termijnen verlangen.
 4. Nancy ter Elst Juridisch advies is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de opdrachtgever de aanbetaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien opdrachtgever niet binnen genoemde termijn betaald is deze in verzuim. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle door Nancy ter Elst Juridisch advies gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
 7. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde kosten.

 

Artikel 11: Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 

 1. Nancy ter Elst Juridisch advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  2. Nancy ter Elst Juridisch advies na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Één van de partijen komt te overlijden;
 2. Indien Nancy ter Elst Juridisch advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Nancy ter Elst Juridisch advies op de opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 12: Klachtenregeling

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na dagtekening van de stukken dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek kenbaar gemaakt te worden aan Nancy ter Elst Juridisch advies. Na het verstrijken van deze termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, heeft Nancy ter Elst Juridisch advies de mogelijkheid om het factuurbedrag te wijzigen of indien mogelijk het aanpassen van de afgekeurde stukken.

 

Artikel 13: Geheimhouding

 

 1. Nancy ter Elst Juridisch advies is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Nancy ter Elst Juridisch advies van deze plicht ontheft. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Nancy ter Elst Juridisch advies.

 

Artikel 14: Overmacht

 

 1. Nancy ter Elst Juridisch advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Nancy ter Elst Juridisch advies heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als Nancy ter Elst Juridisch advies gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Nancy ter Elst Juridisch advies is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Nancy ter Elst Juridisch advies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat Nancy ter Elst Juridisch advies is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 3. Nancy ter Elst Juridisch advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt in deze voorwaarden uitsluitend verstaan:
  1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover van toepassing volgens deze voorwaarden;
  2. Redelijke kosten die gemaakt zijn om de prestatie van Nancy ter Elst Juridisch advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 4. Nancy ter Elst Juridisch advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
  1. Gevolgschade
  2. Gederfde winst
  3. Gemiste kansen
  4. Gemiste besparingen
  5. Stagnatieschade

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

 

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en Nancy ter Elst Juridisch advies is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die niet onderling beslecht kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Nancy ter Elst Juridisch advies gevestigd is.